Vznik ČAK CB

Historie

Dne 8. května 1999 na jarním CB setkání v Holicích se konala přípravná schůze pro založení České asociace klubů CB (dále jen asociace). Této schůze se zúčastnilo asi 20 zástupců z téměř 10 registrovaných i neregistrovaných CB klubů ČR. Výsledkem několikahodinového jednání bylo usnesení o založení asociace. Po připomínkovém řízení k návrhu stanov byl ustanoven přípravný výbor, který měl zajistit dopracování stanov dle připomínek zástupců klubů a zajistit jejich včasnou registraci nejpozději do 28.srpna 1999, kdy se měla konat 1. schůze ČAK CB (tak se také stalo). Představitelé z řad neregistrovaných CB klubů byli informováni o nutnosti se řádně zaregistrovat u MV ČR, aby se jejich klub mohl stát právoplatným členem ČAK CB.


Základní informace

Česká asociace klubů CB (dále jen ČAK CB) je zatím jedinou organizací na poli CB v České republice, která sdružuje registrované kluby uživatelů a příznivců občanského pásma a současně je také na tomto poli nejvyšší organizací, která zastřešuje největší počet uživatelů občanského pásma v ČR. ČAK CB si vzala za cíl především prosazovat zájmy klubů a uživatelů CB v širším měřítku, než tomu může být u jednotlivců či samostatných klubů. Především jí jde o to, aby spolupracovala na úpravách generálního povolení a zákonů, týkajících se problematiky CB ke spokojenosti většiny uživatelů CB. Jedná se tedy o úkol, který nikdy nekončí a většinu jeho dílčích bodů je mj. nutné řešit ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem MH ČR a zákonodárnou mocí v ČR. Dále asociace hodlá prosazovat šíření osvěty v rámci své působnosti a zabývat se všeobecně prospěšnou činností pro uživatele CB. O bližších záležitostech spojených s ČAK CB je možné se více dovědět ve stanovách případně o konkrétních činnostech v zápisech z jednáních Rady ČAK CB.


Úvodní stránka