Stanovy ČAK CB


Článek 1.

Název a sídlo organizace

Česká asociace klubů CB (dále jen ČAK CB) se sídlem v Hradci Králové.
Sídlo organizace: ČAK CB, Jungmannova 1403, 500 02 Hradec Králové

Článek 2.

Účel a poslání ČAK CB

 1. Účelem je sdružit kluby uživatelů občanských radiostanic (dále jen kluby CB) za účelem chrany práv a zájmů uživatelů a klubů CB (CB: zkráceno z angl. citizen band: občanské pásmo).
 2. Ochraňovat práva klubů a uživatelů CB a působit na ty uživatele, kteří ostatní omezují v užívání CB, nebo znemožňují ostatním řádné používání CB.
 3. Spolupracovat se státními institucemi zainteresovanými do problematiky CB, a tím umožnit lepší informovanost mezi nimi a CB veřejností.
 4. Spolupracovat s ostatními CB sdruženími a umožnit jim výměnu zkušeností s provozem CB.
 5. Sdružovat finanční prostředky v ČAK CB, které by sloužily pro nákup věcí sloužících k provozu ČAK CB a tím i ostatním uživatelům CB.

Článek 3.

Vznik ČAK CB

ČAK CB vznikla registrací u Ministerstva vnitra ČR dne 23. 8. 1999.

Článek 4.

Vnitřní organizace ČAK CB

 1. ČAK CB je dobrovolným svazkem klubů CB.
 2. Členem ČAK CB se stává každý oficiálně registrovaný klub CB v ČR, má-li zájem o členství a zaváže se dodržovat stanovy ČAK CB. Jeho vstup schvaluje rada. Ta se na jeho přijetí musí shodnout nejméně 67% hlasů. Toto přijetí musí rada oznámit prostřednictvím odborného tisku či zprávy na vyhrazené internetové stránce. Klub CB má právo na obsazení jednoho místa člena v radě nejpozději po uplynutí jednoho roku od navrhnutí kandidáta. Tohoto práva klub CB nemusí využít. Rada má právo tohoto kandidáta odmítnout a požádat o kandidáta jiného. Tak může udělat v jednom roce u jednoho klubu CB nejvýše dvakrát. Tento krok musí zdůvodnit prostřednictvím odborného tisku nebo internetu.
 3. Schůze rady jsou přístupné pro veřejnost, nerozhodne-li rada jinak. Schůze bude svolána alespoň 1× za rok, nerozhodne-li rada jinak.
 4. Místo a čas konání následující schůze budou vyhlášeny radou prostřednictvím odborného tisku a internetu.
 5. Práce v ČAK CB je zcela dobrovolná.
 6. Pokud se však člen ČAK CB nebo člen rady zaváže k nějaké činnosti, její nesplnění je omluvitelné jen z vážných důvodů (ty posoudí rada). Přitom se zavazuje, že nezpůsobí, ať již z nedbalosti, či úmyslně, škodu. V opačném případě se zavazuje k její plné náhradě.
 7. Provoz ČAK CB bude po materiální a finanční stránce zajišťován z příspěvků jejích členů (klubů CB), na jejichž výši se dohodne rada nejméně 67% hlasů. Dále bude provoz ČAK CB po materiální a finanční stránce zajišťován dobrovolnými příspěvky uživatelů CB, občanů, institucí nebo firem a vlastní činností ČAK CB.
 8. Provoz ČAK CB po organizační stránce bude zajišťovat rada.
 9. Rada bude sama, nebo prostřednictvím pověřených členů ČAK CB zajišťovat styk s ostatními CB organizacemi, státními či obecními institucemi a firmami. Bude zajišťovat práci ČAK CB mezi schůzemi.
 10. Členství v ČAK CB zanikne vyloučením člena, a to v případě, kdy se tento vědomě hrubě proviní proti Stanovám ČAK CB, nebo jinak vědomě poškodí dobré jméno ČAK CB, jejíž je členem. Návrh na vyloučení člena z ČAK CB může podat každý člen rady na schůzi. Členství zaniká, pokud se na tom shodne 100% zbývajících (myšleno v případě, že se jedná o člena zastoupeného v Radě) členů rady ČAK CB.
 11. Každé rozhodnutí rady musí být podloženo hlasováním rady na schůzi. Není-li uvedeno ve stanovách jinak, rozhodnutí musí být podloženo nejméně 67% souhlasnými hlasy rady.
 12. Pokud se člen rady nedostaví k hlasování na schůzi rady, je na něj při hlasování pohlíženo, jako by členem rady nebyl (tedy jsou rozhodující jen hlasy přítomných členů rady). Rada je usnášeníschopná pokud je přítomno nejméně 67% jejich členů, pokud tomu tak není, bude předsedou případně místopředsedou vyhlášen náhradní termín schůze, kdy na počtu přítomných členů rady nezáleží. Člen rady, který se nemůže dostavit na schůzi, má právo se k předem známému hlasování vyjádřit korespondenčně se všemi právními náležitostmi, pokud se na tom rada na některé z předcházející schůzi dohodne. Pak se na něj v daném hlasování pohlíží, jako by se schůze účastnil. Přesné podmínky k možnosti korespondenčního hlasování mohou být upřesněny ve vnitřním organizačním řádu ČAK CB.
 13. Rada ČAK CB na svých schůzích nejpozději do jednoho roku od svého založení vytvoří Vnitřní organizační řád ČAK CB (dále jen řád), kterým může upřesňovat či upravovat vnitřní organizaci ČAK CB a následně tento řád může rada na svých schůzích upravovat. Tento řád i s úpravami musí být zveřejněn v odborném tisku či na vyhrazené internetové stránce.

Článek 5.

(1) Rada ČAK CB

ČAK CB bude zastupována Radou ČAK CB (zkr. radou), která bude tvořena ze zástupců klubů CB. Funkce v radě budou obsazeny členy rady na základě voleb, které budou pravidelně jednou za tři roky, nerozhodne-li se rada ke změně délky tohoto období úpravou v řádu. Rada bude zajišťovat styk ČAK CB se státními orgány, organizacemi, firmami a občany.

(2) Složení rady a její úkoly

Předseda - zastupuje ČAK CB při jednáních s ostatními organizacemi CB, se státními orgány, organizacemi, bankami a dalšími společnostmi, firmami a ve styku s občanskou veřejností. Řídí činnost rady.

Místopředseda - zastupuje předsedu v případech, když z jakéhokoli důvodu nemůže vykonávat svou funkci.

Tajemník - zajišťuje organizaci při pořádání setkání a dalších akcí klubů CB. Stará se o propagaci ČAK CB. Stará se o další technické a organizační záležitosti dle dohody s ostatními funkcionáři Rady ČAK CB.

Dle potřeby mohou být zřízeny další funkce v radě, které budou na základě voleb obsazeny členy rady.

(3) Práva a povinnosti Rady ČAK CB

 1. Nejpozději měsíc před ukončením mandátu funkce v radě připraví stávající rada nové volby na funkce v radě, a to návrhem volební komise, která bude schválena radou při schůzi, na které budou provedeny samotné volby. Volba do funkcí v radě bude provedena veřejným hlasováním členů rady. Členové rady budou hlasovat o obsazení mandátem pro každou funkci v radě zvlášť. Do jednotlivé funkce bude ustaven ten člen ČAK CB, který získá největší počet hlasů (při rovnosti hlasů se rozhodne losem).
 2. Funkcionáři rady zajišťují řádný chod ČAK CB ve finanční a hospodářské oblasti (nerozhodne-li rada jinak).
 3. Počet a obsazení funkcí v radě mohou být podle potřeby měněny dle návrhu kteréhokoli člena rady. Nový funkcionář rady bude volen v přídavných volbách stejným způsobem jako v řádných volbách. Pro odvolání člena rady z funkce v radě před ukončením volebního období se musí vyslovit nejméně 67% členů rady. Stane-li se tak, budou na tuto funkci vyhlášeny nové volby stejným způsobem jako při řádných volbách.
 4. Každý člen rady má právo podat demisi. Na uvolněnou funkci budou vyhlášeny mimořádné volby, přičemž stávající člen rady musí bez vážných důvodů vykonávat svou funkci až do doby, než bude zvolen jeho nástupce.
 5. Práva a povinnosti rady mohou být upřesněny či upraveny vnitřním řádem ČAK CB.

Článek 6.

Práva a povinnosti členů ČAK CB

 1. Každý člen má právo podávat návrh činnosti a využití finančních prostředků ČAK CB. O takovém návrhu rozhoduje rada.
 2. Každý člen ČAK CB má právo ukončit kdykoli členství v ČAK CB a to tak, že věc oznámí kterémukoli členu rady, který o tomto informuje ostatní členy rady.
 3. Zařízení, věci, součástky, literatura a finance, které byly ČAK CB věnovány, nebo které ČAK CB zakoupila či získala svou vlastní činností, jsou majetkem ČAK CB.
 4. Majetek ČAK CB může být zakoupen, prodán nebo darován pouze rozhodne-li tak rada ČAK CB.
 5. Ve výjimečných případech může funkcionář rady rozhodnout také o nákupu věcí nutných pro fungování a provoz. Toto musí radě oznámit a zdůvodnit na nejbližší schůzi.
 6. Každý člen ČAK CB je povinen se chovat na CB tak, aby nepoškodil dobré jméno ČAK CB.
 7. Práva a povinnosti členů ČAK CB mohou být upřesněna či upravena vnitřním řádem ČAK CB.

Článek 7.

Zánik ČAK CB

 1. ČAK CB zanikne dobrovolným rozpuštěním, jestliže se na tom shodne Rada ČAK CB. Rada, a v případě její nefunkčnosti předseda, jsou povinni toto rozhodnutí oznámit ostatním členům ČAK CB v odborném tisku či na vyhrazené internetové stránce.
 2. ČAK CB může zaniknout sloučením s jiným sdružením, jestliže se na tom shodne Rada ČAK CB.
 3. ČAK CB může zaniknout pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jejím rozpuštění.
 4. Majetek ČAK CB předá rada nebo předseda do komise firmě, která se prodejem příslušných věcí zabývá, nebo bude prodán ve veřejné dražbě, kterou předseda vyhlásí v tisku. Dražba bude provedena bez zbytečných odkladů. Finanční prostředky budou darovány na rozvoj komunikačního spojení CB Záchranné službě, která o ně projeví jako první zájem (musí být obeslány alespoň tři).

Článek 8.

Sídlo ČAK CB

Sídlo ČAK CB je Jungmannova 1403, 500 02 Hradec Králové.

Schváleno na přípravné schůzi ČAK CB v Hradci Královédne 1. června 1999.


Úvodní stránka