Zápis ze schůze Rady ČAK CB

Zápis ze schůze České asociace klubů CB, Holice, 30.srpen 2003


Přítomni:
Jarda Letovice, CB klub Echo Blansko
Honza Sosnová, CB klub Česká Lípa
Víťa (Romeo) Ústí n.L., CB Bohemia Club
Dan Kopidlno, CB klub Jičín
Ludva Hrabůvka, CB klub Oscar Victor Ostrava
Mirka 42, dočasně zast. CB sekce OK1KHL, bez hlasovacího práva
Rada byla usnášeníschopná


Před vlastní schůzí Rady ČAK CB proběhlo před vyhlášením výsledků CB závodů vyjádření upřímné soustrasti minutou ticha nad skonem Milana 42, předsedy ČAK CB. Dále proběhlo předání diplomů a cen expedicím v rámci závodu ČAK CB: Éter bez hranic, vyhlášení výsledků CB klubu Česká Lípa: Letní polní den.

Rada na své schůzi převzala materiály související s vedením ČAK CB od Mirky 42, které převzal nově zvolený předseda ČAK CB (viz. níže). Současně jménem asociace byla Mirce 42 vyslovena podpora a poděkování za dobrou práci a reprezentaci ČAK CB v osobě Milana 42 a taktéž za práci její vlastní, o které se již na CB veřejnosti vědělo méně, ale sluší se jí taktéž vyzdvihnout. Rada zhodnotila uplynulý rok jako rok úspěšný, podařilo se vydání upraveného znění Generální licence, která obsahuje téměř všechny požadavky ČAK CB, s výjimkou nejasného povolení směrových antén. Rovněž se zabývala činností za uplynulé roky, kde především jejím hlavním úkolem, který se jí podařilo prosadit, za vydatného snažení Milana 42, bylo povolení 80 kanálů na CB spolu úpravami GL. Rovněž bylo konstatováno, že ČAK CB tyto fakta nedostatečně prezentovala, byť na těchto úspěších má značný podíl, nicméně podstatný byl výsledek, nikoliv cesta. Pouze se mělo za to, že takovéto úspěchy mohly zviditelnit práci ČAK CB a oslovit tím zatím nerozhodnuté CB kluby pro vstup do asociace a tím získat větší mandát k prosazování zájmů uživatelů CB. Dále bylo zhodnoceno, že v podstatě hlavní úkoly ČAK CB vytyčené mj. již při jejím založení byly splněny a nyní je třeba být připraven na vstup do Evropské unie, při němž se dá předpokládat nutnost zapojení ČAK CB do jednáních v souvislosti s případnými změnami legislativy apod. ČAK CB si neklade za úkol plnit běžné povinnosti jednotlivých CB klubů, především členských, ale být připravena pro případ nutnosti jednání s orgány státní správy ve věcech zájmů CB uživatelů v globálnějším měřítku, koordinaci zvláště důležitých „nadklubových“ záležitostí apod. ve chvíli, kdy jednání jednotlivých klubů nebudou dostatečně účinná. ČAK CB nechce v žádném případě suplovat jednotlivé členské či nečlenské kluby, spolky apod. Jelikož žádné konkrétní cíle nebylo nyní možné stanovit, bylo rozhodnuto, že se až do potřeby plnit závažnější úkoly nebude vyvíjet tzv. nadbytečná aktivita, kterou by ČAK CB zbytečně vyvolávala pocit nedostatečné legislativy apod. Pro případ dalších, konkrétních situací, vynucených aktivních kroků, se rada ČAK CB musí mimořádně sejít, nebo vzájemně korespondenčně či elektronicky spojit, a společně rozhodnout o dalším konkrétním postupu.

Dále bylo rozhodnuto o nepokračování v dalším ročníku Éteru bez hranic s tím, že jednotlivé závody budou úkolem jednotlivých členských klubů ČAK CB, a s pomocí asociace budou tyto koordinovat jejich termíny. Hlavními pořadateli závodů členských klubů jsou CB klub Česká Lípa a CB klub Ostrava.

Na základě loňského rozhodnutí o konání voleb do výkonné rady v roce 2003, proběhla volba do všech tří výkonných funkcí. Nová výkonná rada se skládá z členů, kteří současně jednotlivé funkce nevykonávali (tj. došlo částečně k výměně za zástupce dalších členských klubů, byť to není a nebylo psanou podmínkou, a výměně na všech pozicích) a současně získali potřebný počet hlasů. Na všechny 3 pozice po předchozí poradě kandidovali pouze kandidáti, kteří byli všemi hlasy zúčastněných zvoleni. Předsedou ČAK CB se stal Ludva Hrabůvka (CB klub Ostrava), místopředsedou Dan Kopidlno (CB klub Jičín) a tajemníkem Jarda Letovice (CB klub Echo Blansko).

Termín další schůze ČAK CB byl určen čas konání jarního CB srazu v Holicích 2004 (v případě konání) a další termín hlavní schůze čas konání AMA+CB mezinárodního setkání v Holicích 2004.

Pro publikování na internet připravil Radek Hrabůvka (CB klub Ostrava Oscar Victor)


Úvodní stránka