Přihláška do ČAK CB

Závazná přihláška

Já, níže podepsaný statutární zástupce: …………………………………………,
bytem: …………………………………………,
…………………………………………,
…………………………………………,
rodné č.: _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ ,
zastupující klub CB: …………………………………………,
IČO: _ _ _ _ _ _ _ _ ,
se sídlem: …………………………………………,
…………………………………………,
…………………………………………,
další kontakt: …………………………………………,
…………………………………………,
(dále jen "klub") tímto žádám o přijetí našeho klubu do České asociace klubů CB se sídlem v Hradci Králové, IČO: 69838194 (dále jen ČAK CB).
Prohlašuji, že náš klub splňuje všechny podmínky dané stanovami ČAK CB a dalšími zákonnými předpisy pro vstup do ČAK CB. Současně jménem našeho klubu prohlašuji, že v případě přijetí do ČAK CB tyto stanovy budeme (klub) dodržovat a jejich principy prosazovat.

V ………………………………………… dne _ _ _ _.

Podpis statutárního zástupce klubu …………………………………………

Razítko klubu:
Přílohy: 1x potvrzená fotokopie dokumentu ČSÚ prokazující přidělení IČO.


Úvodni stránka